A A A

Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY

Tieto všeobecné obchodné a reklamačné podmienky definujú základné práva a podmienky obchodného styku a spolupráce spoločnosti
Doreid Al Ansari - D-COMPUTERS a jej zákazníkov.

1. Základné podmienky spolupráce

Nákup tovarov a služieb od spoločnosti
Doreid Al Ansari - D-COMPUTERS môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť nasledovnými pravidlami.

2. Objednanie tovaru

Zákazníci si môžu tovar objednať: prostredníctvom web stránok www.d-computers.sk ( www.d-computers.sk ), osobne, telefonicky, faxom alebo email-om . Každá objednávka musí obsahovať : meno osoby, adresu, telefónne číslo, kód tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, dobu platnosti objednávky, spôsob úhrady a odberu. Platnosť objednávky je 10 dní ak nie je dohodnuté inak.
Doreid Al Ansari - D-COMPUTERS môže vyžadovať potvrdenie objednávky. Potvrdenie objednávky sa vykonáva telefonicky, faxom alebo email-om. Ak nie sme schopní vybaviť objednávku okamžite, prípadne do 5-tich dní odo dňa vykonania objednávky, ďalší postup a možné alternatívy dohodneme so zákazníkom telefonicky.
Informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané.

3. Odber tovaru

Odber tovaru sa uskutočňuje dohodnutým spôsobom: osobne, kurieskou službou, prípadne na dobierku. Pri preberaní tovaru je zákazník povinný skontrolovať neporušenosť a kompletnosť zásielky a túto potvrdiť na prepravnom liste. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované.
Osobne je možné prebrať tovar v pondelok až piatok od 9.00 do 18.00 hodiny pričom je potrebné dopredu sa dohodnúť telefonicky alebo emailom aspoň deň dopredu.

4. Doprava

Poplatky za dopravu sa riadia platným cenníkom.
Cenník nájdete na www.d-computers.sk.

5. Platobné podmienky

Zákazníci spoločnosti
Doreid Al Ansari - D-COMPUTERS môžu využiť jeden z nasledujúcich spôsobov platenia:
- zálohová platba na celú sumu - zľava 1 % z ceny tovaru
- zálohová platba na 20% z ceny tovaru - doplatenie pri dodaní (pri tovare na objednávku, prípadne pri iných špeciálnych druhoch tovaru)
- platba pri dodaní tovaru - len pri hodnote tovaru do 10 000,- Sk

Platbu je možné uskutočniť nasledujúcimi metódami:
- v hotovosti
- platobným príkazom na účet v Tatra Banke: 123 443 1432/1100


Dokladom o platbe bankovým prevodom je výpis z účtu kupujúceho. V prípade, že predávajúci akceptuje bankou potvrdený príkaz k úhrade, zodpovedá kupujúci za to, že príkaz bol vystavený s termínom splatnosti ihneď a na účte je dostatok finančných prostriedkov k okamžitému uskutočneniu platby.
Informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané.

6. Cenník

Cena výrobkov dodávaných zákazníkom je určovaná podľa platného cenníka. Spoločnosť
Doreid Al Ansari - D-COMPUTERS si vyhradzuje právo zmeny cien pri jednotlivých položkách cenníka bez ukončenia jeho platnosti.

7. Zrušenie obchodu

V prípade akceptovania požiadavky zákazníka na zrušenie už uzavretého obchodu má predávajúci právo požadovať úhrady vzniknutých nákladov vo výške 10% z objemu zrušeného obchodu.

8. Pracovná doba

Objednávky prostredníctvom Internetu, email-om, faxom sú prijímané 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Vybavované, expedované sú podľa toho ako príde tovar do expedičného sídla firmy.

9. Reklamačné podmienky - predmet reklamácie

Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený v spoločnosti
Doreid Al Ansari - D-COMPUTERS. Miestom reklamácie je sídlo spoločnosti Doreid Al Ansari - D-COMPUTERS na Považská 2, 90301 Senec. Pri uplatnení reklamácie je zákazník povinný doručiť reklamovaný tovar v originálnom balení vrátane manuálov, inštalačných médií, kópie dodacieho listu a faktúry reklamačnému technikovi. Pri odovzdaní tovaru je potrebné vyplniť "Reklamačný protokol". Záručná doba pokiaľ výrobca nestanovuje inak sa riadi nariadením obchodného zákonníka. Pri neoprávnenej reklamácii je zákazník povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie. Reklamovaný tovar musí byť dodaný čistý a mechanicky nepoškodený. Doreid Al Ansari - D-COMPUTERS si vyhradzuje právo predĺžiť dobu na vybavenie reklamácie pri tovaroch, ktoré je potrebné zaslať na opravu výrobcovi na dobu nevyhnutne potrebnú k tejto oprave. Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Mimo bratislavskí zákazníci môžu zaslať na vlastné náklady reklamovaný tovar na adresu Doreid Al Ansari - D-COMPUTERS, sprostredkuje dopravu a odovzdanie tohto reklamovaného tovaru priamemu servisnému stredisku. V prípade, že výrobca zabezpečuje servis svojich produktov v autorizovaných servisných centrách, Doreid Al Ansari - D-COMPUTERS  ma právo zákazníka odkázať priamo na toto stredisko, kde bude servis vykonaný za podmienok určených výrobcom, resp. špecifických pre daný produkt.

Doplnenie štandardných záručných a reklamačných podmienok pre LCD displeje

V súčasnej dobe výrobný proces nie je tak dokonalý, aby mohol produkovať LCD obrazovky v norme s nulovým počtom vadných pixelov. Kvalita nami dodávaných produktov sa však k tejto hranici veľmi blíži, pričom sa riadi podľa normy ISO 13406-2 class II, ktorá zabezpečuje 99,99% funkčnosť pixelov.

Presnejšie definované, norma povoľuje na milión pixelov:
- 2 trvale bielo svietiace pixely
- 2 trvale čierne pixely
- 5 nefunkčných sub-pixelov
Výrobok je reklamovateľný až keď počet vadných pixelov resp. subpixelov prekročí maximum povolené normou.
(Toto neplatí pre všetky značky. V prípade, že si nie ste istý reklamačnými podmienkami, kontaktujte nás na: d-computers@d-computers.sk)

10. Reklamačné podmienky - zánik reklamácie

Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k závade došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach (chemicky agresívne, prašné, vlhké prostredie, v silnom magnetickom poli), alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou (technik servisnej organizácie). Zo záruky sú tiež vyňaté vady spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym napájacím napätím. Reklamácie mechanicky poškodeného tovaru je nutné uplatniť ihneď pri osobnom odbere. Rovnako je nutné ihneď reklamovať neúplnosť tovaru. Neskoršie reklamácie tohto typu nebudeme akceptovať.